Kim jesteśmy?

Lambda Warszawa jest organizacją działającą na rzecz wsparcia osób, które znalazły się w trudnej sytuacji ze względu na orientację psychoseksualną lub tożsamość płciową, jak również tych, które z tych powodów doświadczały bądź doświadczają dyskryminacji i przemocy.

Nasza historia

Stowarzyszenie Lambda Warszawa zostało założone w październiku 1997 r. z inicjatywy osób aktywistycznych skupionych wokół Ośrodka „Rainbow”. Funkcjonował on najpierw jako grupa lokalna ogólnopolskiego Stowarzyszenia Grup Lambda (najstarszej w Polsce organizacji działającej na rzecz osób LGBT+), później zaś jako organizacja nieformalna. 

Ośrodek „Rainbow”, którego siedziba znajdowała się przy ul. Śniadeckich 1/15, prowadził pierwszy w Polsce Telefon Zaufania dla lesbijek, gejów i ich bliskich, Grupę Akademicką, Samopomocową Grupę Młodzieżową, Grupę Chrześcijańską oraz Spotkaniową Grupę Ogólną. Z uwagi na zakończenie umowy najmu lokalu przy ul. Śniadeckich, jak również rozwiązaniem Stowarzyszenia Grup Lambda, do życia powołane zostało Stowarzyszenie Lambda Warszawa.

W listopadzie 1997 r., dzięki wsparciu uzyskanemu w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Stowarzyszenie przeprowadziło projekt o nazwie „Propagowanie bezpiecznych zachowań seksualnych wśród lesbijek i gejów”, w ramach którego wykonano ulotkę na temat bezpiecznego seksu, jak również rozpoczęto szkolenie streetworkerskie, a także przeprowadzono warsztat dla osób z całej Polski pracujących w telefonach zaufania. Dzięki współpracy z wieloma organizacjami i grupami nieformalnymi z całego kraju w marcu 1998 r. powołane zostało Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Lesbijsko-Gejowskich, w którym Lambda pełniła funkcje koordynatorskie.

Dzięki staraniom osób aktywistycznych Stowarzyszenie wynajęło i wyremontowało lokal przy ul. Czerniakowskiej 178/16 w Warszawie, w którym ośrodek „Rainbow” wraz z Telefonem Zaufania wznowiły działalnośc w lipcu 1998 r. W sierpniu 2002 r. siedziba Lambdy Warszawa została przeniesiona na ul. Hożą 50/40, zaś dzięki lepszemu położeniu i nowym możliwościom lokalowym rozwijała swoją działalność (m.in. powstała grupa dedykowana homo- i biseksualnym kobietom, co miało znaczący wpływ na aktywizację kobiet w ramach naszej działalności).

Kolejny raz siedziba Lambdy przeniosła się na przełomie czerwca i lipca 2008 r. do lokalu przy ul. Żurawiej 24A. Miejsce to stanowi bezpieczną przestrzeń dla osób LGBT+ szukających wsparcia.

Władze 

Zgodnie ze statutem władzami Stowarzyszenia są Zarząd i Komisja Rewizyjna.

Zarząd odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Stowarzyszenia, tj. kierowanie bieżącą działalnością, reprezentowanie na zewnątrz, zarządzanie sprawami członkowskimi, zarządzanie majątkiem, realizowanie uchwalonego przez Walne Zebranie programu działań i in. 

Komisja Rewizyjna odpowiada za kontrolę działalności Zarządu, raz w roku przeprowadza kompleksową kontrolę działalności organizacji.

Zarówno Zarząd, jak również Komisja Rewizyjna, są wybierane przez Walne Zebranie na dwuletnią kadencję.

Zarząd Stowarzyszenia

Krzysztof Kliszczyński  – Przewodniczący Zarządu
kkliszczynski@lambdawarszawa.org

Krzysztof Kliszczyński – socjolog, wykładowca akademicki, absolwent Szkoły Praw Człowieka HFPC, działacz LGBT. Współzałożyciel Stowarzyszenia Lambda Warszawa; koordynator jego działań pomocowych; współzałożyciel prowadzonego przez Lambdę Warszawa Telefonu Zaufania dla gejów, lesbijek, osób biseksualnych i ich bliskich i jego pracownik w latach 1995-2015. W latach 2007-2015 (z krótką przerwą) i od 2019 roku – przewodniczący Stowarzyszenia. Koordynator licznych projektów realizowanych przez Lambdę Warszawa (m.in. ASOS, Żywe Biblioteki, grupy pomocowe). Twórca Archiwum Lambdy Warszawa, posiadającego największe zbiory dotyczące historii polskiej społeczności osób nieheteronormatywnych. Redaktor naczelny czasopisma „QueerStoria”. Jako socjolog zajmuje się problematyką rozwoju miasta; w pracach związanych z działalnością pozarządową – szeroko pojętą pomocą dla mniejszości LGBT.

Miłosz Przepiórkowski – Zastępca Przewodniczącego Zarządu
mprzepiorkowski@lambdawarszawa.org

Miłosz Piotr Przepiórkowski – studiował psychologię międzykulturową w SWPS oraz germanistykę na UW. Lektor, tłumacz i korektor językowy – związany z Lambdą Warszawa od 2017 r., od stycznia 2020 r. członek zarządu. W Lambdzie Warszawa od 2018 r. prowadzi grupę dedykowaną osobom bi+. Jako członek zarządu odpowiedzialny jest za dział „Kultura” – co obejmuje zarówno przyznawanie matronatów, jak i organizację eventów kulturalnych związanych m.in. z LGBT-Film Festiwalem. Wraz z Agatą Maksimowską jest współautorem „Kropki nad BI”, pierwszej książki w pełni poświęconej tematyce parasola bi+ w Europie Środkowo-Wschodniej. Prywatnie wielki pasjonat kina niezależnego, w wolnych chwilach czyta wszystko, co mu wpadnie w ręce oraz chodzi do teatru.

Paweł Mamzer – Sekretarz Zarządu
pmamzer@lambdawarszawa.org

Justyna Karpińska – Członkini Zarządu
jkarpinska@lambdawarszawa.org

Komisja Rewizyjna

Inga (Yga) Kostrzewa – członkini Komisji Rewizyjnej

Maciej Kępka – członek Komisji Rewizyjnej

Maja Szymańska – członkini Komisji Rewizyjnej

 

Wizja

Naszą wizją jest działanie na rzecz tworzenia świata bez opresji, w którym każda osoba stanowi pełnoprawny podmiot życia społecznego. W tym świecie każda osoba jest częścią różnorodnej społeczności, zaś wszyscy są równi – każdy ma prawo do bycia sobą i uznaje to prawo względem innych osób, jednocześnie darząc się wzajemnie szacunkiem. Wierzymy, że otwarte społeczeństwo chce i potrafi zmierzyć się ze swoimi uprzedzeniami tak, aby uczynić świat wolnym od dyskryminacji.

Misja

Naszą misją jest tworzenie przestrzeni do budowania pozytywnej tożsamości społeczności LGBT+ oraz niesienie niezależnej, profesjonalnej i eksperckiej pomocy w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

Wartości

Naszą pracę ukierunkowujemy na wewnętrzny rozwój społeczności osób LGBT+ w wymiarze lokalnym i krajowym.

Wierzymy w siłę poczucia świadomości społeczeństwa obywatelskiego. Uważamy, że obywatelki_le powinny_ni organizować się w celu wspólnego działania w ważnych dla nich sprawach. Mając to na uwadze tworzymy organizację pozarządową, która nie jest nastawiona na zysk, pozostaje apolityczna i niezależna od nacisków zewnętrznych.

W swoich działaniach kierujemy się zasadą jawności działalności organizacji i transparentności, jednocześnie szanując prawo osób korzystających z naszych działań do prywatności.

Dążymy do tego, by usługi przez nas oferowane miały jak najwyższą jakość, doskonaląc kompetencje naszych pracownic_ków oraz wolontariuszek_y, określając standardy działania i inwestując w rozwój organizacji.

Wierzymy w następujące wartości, wywodzące się z filozofii praw człowieka, które promujemy za pośrednictwem naszych działań:

 • wolność słowa i samostanowienia,
 • równość wszystkich osób,
 • szacunek dla innych,
 • otwartość,
 • szacunek wobec siebie i własnego zdrowia,
 • rozwiązywanie sytuacji konfliktowych bez przemocy.

W jaki sposób możemy współpracować?

Patronat/matronat dla wydarzenia lub projektu

Projekty, które mają szczególne znaczenie dla osiągania naszych celów, są ważnym wkładem do budowy dziedzictwa naszej społeczności (np. książki), na prośbę twórców lub organizatorów możemy objąć patronatem.

Po uzyskaniu patronatu/matronatu, w zamian za umieszczenie logo naszej organizacji w materiałach promocyjnych, oferujemy promocję projektu/wydarzenia poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na naszej stronie internetowej, profilach w portalach społecznościowych oraz przekazywanie informacji o inicjatywie osobom z nami współdziałającym. 
Kontakt: mprzepiorkowski@lambdawarszawa.org

Wspólna realizacja projektów

Jeżeli nasza wiedza i posiadane doświadczenie mogą być przydatne dla realizacji Twojego projektu i jest on zgodny z naszą misją i celami, oferujemy włączenie się w podejmowane działania, np. poprzez powierzenie nam odpowiedzialności za realizację części działań, konsultacje merytoryczne i organizacyjne czy zapewnienie wykwalifikowanej kadry.

Inne formy współpracy

Współpracujemy z różnymi organizacjami i firmami na bardzo różnych polach. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami: warszawa@lambdawarszawa.org.

Sprawozdania z działalności są opracowywane na zakończenie każdego roku, stanowiąc element jawności działania naszej organizacji. Składają się one ze sprawozdania merytorycznego, prezentującego działania podejmowane w danym roku oraz sprawozdania finansowego, prezentującego bilans, rachunek zysków i strat i informację dodatkową (od 2005 r.).

W niniejszej polityce określone zostały najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania przez Stowarzyszenie Lambda Warszawa (Lambda Warszawa) Twoich danych osobowych i ma to zastosowanie do wszystkich inicjatyw prowadzonych przez Lambdę Warszawa w ramach jej działalności statutowej (dotyczy działalności serwisu internetowego oraz wysyłki newslettera).

Adminstrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Lambda Warszawa, z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 24A, identyfikujące się numerem NIP 525-20-14-814, REGON 012954670 i zarejestrowane w KRS pod numerem 0000140531.

Kontakt: warszawa@lambdawarszawa.org, tel. 22 415 83 38.

Strona internetowa (Serwis)

Wszelkie gromadzone przez nas dane są zbierane w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do sprawnego zarządzania naszym serwisem oraz wykorzystywane tylko i wyłącznie w tym celu. Podczas wizyty na naszej stronie zbierane automatycznie są takie dane Użytkowników, jak: adres IP (anonimizowany), typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz nazwa domeny, z której Użytkownik wchodzi na naszą stronę, adres URL strony poprzednio odwiedzanej. Adresy IP w plikach dzienników serwera są zanonimizowane i nie można ich przypisać konkretnej osobie. Dane te wykorzystujemy wyłącznie do oceny działania i bezpieczeństwa naszej strony internetowej oraz do optymalizacji naszej oferty, dla generowania statystyk odwiedzin naszej strony (za pomocą narzędzia Google Analytics), co pomaga nam sprawnie administrować serwisem, zapewnić mu wysoką jakość merytoryczną, zapobiegać powstawaniu błędów w działaniu serwisu.

Użytkownicy mogą przeglądać nasz serwis anonimowo, nie wymagamy rejestracji, nie stosujemy żadnych narzędzi identyfikacji Użytkowników. Gromadzone dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasz serwis.

Nie przekazujemy żadnych gromadzonych danych innym podmiotom, nie udostępniamy ich nikomu, chyba że z takim żądaniem zwrócą się do nas organy państwa na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego (np. w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa).

Newsletter

Podanie danych kontaktowych w celu otrzymywania newslettera jest dobrowolne. Dane kontaktowe (adres e-mail) są przetwarzane przez Lambdę Warszawa wyłącznie w celu regularnego przesyłania zamówionego newslettera, na podstawie zgody, tj. art. 6 ust. 1 pkt. „a” rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Subskrybenci newslettera mają prawo dostępu do swoich danych, żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; jak również wniesienia skargi do GIODO w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dane są przechowywane do czasu wycofania zgody.

Nie dokonujemy automatycznych zapisów do naszej bazy wysyłkowej, nie stosujemy profilowania. Dane osobowe subskrybentów co do zasady nie są udostępniane odbiorcom danych. Korzystamy z usług dostawców usług technicznych, którzy mogą obsługiwać infrastrukturę techniczną potrzebną nam do wysyłki newslettera. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich. Twoje dane osobowe będą udostępnione jedynie wtedy, gdy obowiązek taki będzie wynikał z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, np. decyzje organów ścigania, nakaz aresztowania, wyrok sądowy itd.

Lambda Warszawa zapewnia subskrybentom możliwość usunięcia danych w każdym momencie, bez podawania powodu. W celu usunięcia swoich danych z bazy kontaktów wystarczy wysłać e-mail na adres: warszawa@lambdawarszawa.org. W celu wypisania się z subskrypcji newslettera prosimy o kliknięcie linku rezygnacji w treści newslettera lub wysłanie e-maila na adres: warszawa@lambdawarszawa.org.

Polityka w odniesieniu do plików cookie

Nasza strona internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji z wyjątkiem informacji zawartych w plikach tekstowych określanych potocznie jako cookies (ciasteczka). Są one przechowywane w urządzeniu Użytkownika serwisu. Zazwyczaj zawierają one nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu Użytkownika i numer. Pliki cookie są wykorzystywane w celu dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; w tym celu używamy narzędzia Google Analytics udostępniane przez Google Inc.

Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu Użytkownika Serwisu oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu i administrator serwera. Pliki cookie nie są przez nas wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych identyfikujących użytkowników naszego serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pamiętaj, że możesz blokować i ograniczać instalowanie plików cookie za pomocą ustawień swojej przeglądarki lub za pomocą jednego z wielu dostępnych (darmowych) rozwiązań (np. Ghostery).

Kampanie, akcje i inne inicjatywy prowadzone przez Lambdę Warszawa

W swojej działalności kontaktujemy się z osobami publicznymi, przedstawicielami mediów oraz gromadzimy ich dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, stanowisko, adres e-mail, numer telefonu. Gromadzimy dane naszych darczyńców takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz dane osób kontaktujących się z nami (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu). Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Lambdy Warszawa – realizacja jej celów statutowych dla dobra społecznego, informowanie o działalności społecznej. Jeżeli jesteśmy w posiadaniu danych osobowych, to ich źródłem jest zgoda lub informacje publicznie dostępne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Lambda Warszawa ma następujące prawa:

 • prawo do bycia informowanym oraz żądania dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych,
 • prawo do żądania poprawienia lub zaktualizowania danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niepełne,
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
 • prawo do żądania zaprzestania przez nas tymczasowo lub na stałe przetwarzania wszystkich lub części danych osobowych,
 • prawo do sprzeciwu, w dowolnym momencie, wobec przetwarzania przez nas danych osobowych prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do zażądania kopii elektronicznej danych osobowych lub przekazania ich w celu wykorzystania przez strony trzecie,
 • prawo do odmowy bycia przedmiotem automatycznie podejmowanych decyzji,
 • prawo do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na automatycznym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, jeśli dana decyzja może powodować dla użytkownika skutki prawne lub mieć podobny efekt,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo wniesienia skargi do RODO w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.

Dane są przechowywane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Lambdy Warszawa. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Nie dokonujemy automatycznych zapisów do naszych baz danych, nie stosujemy profilowania. Dane przetwarzane przez Lambdę Warszawa nie są przekazywane do państw trzecich. Co do zasady dane osobowe te nie są udostępniane innym podmiotom. Korzystamy z usług dostawców usług technicznych, którzy mogą obsługiwać infrastrukturę techniczną potrzebną nam do wysyłki newslettera lub obsługi kampanii/inicjatyw Lambdy Warszawa.

Twoje dane osobowe będą udostępnione jedynie wtedy, gdy obowiązek taki będzie wynikał z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, np. decyzje organów ścigania, nakaz aresztowania, wyrok sądowy itd. Lambda Warszawa zapewnia możliwość usunięcia danych w każdym momencie, bez podawania powodu. W celu usunięcia swoich danych z bazy kontaktów wystarczy wysłać e-mail na adres: warszawa@lambdawarszawa.org.

Zakres i zmiana polityki prywatności naszego serwisu

Opisane zasady ochrony prywatności dotyczą jedynie naszego serwisu. Nie odpowiadamy za politykę prywatności innych stron internetowych, do których linki znajdują się w naszym serwisie. Zastrzegamy sobie ponadto prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie jej nowej wersji na naszej stronie internetowej. O zmianach będziemy informowali naszych użytkowników w widoczny sposób.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt na adres: warszawa@lambdawarszawa.org. Wszelkie dane, które użytkownicy naszej strony lub subskrybenci newslettera lub inne osoby przekażą kontaktując się z nami, zostaną wykorzystane wyłącznie w celu udzielenia ewentualnej odpowiedzi.

Niniejsza polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.